การสัมมนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกในยุคหลังโควิด-19
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น.

registration date 10 APR - 18 MAY 2022 (17.00 PM)


* ในกรณีตัวเลือกไม่มีชื่อหน่วยงานของท่าน ท่านสามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานของท่านเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในช่อง "หน่วยงาน" ได้ตามต้องการ